Slide thumbnail

برگزاری دوره‌های

سازمانی در رابطه با اهداف شرکت

برون

درون

SCROLL

شرکت ایران آوندفر به منظور به‌رو‌ز رسانی کارکنان و استفاده از دانش روز مبادرت به برگزاری دوره‌های آموزشی در تمام سطوح و در مقاطع زمانی مشخص می‌نماید و از این رهگذر آموزش‌های لازم را به کارکنان منتقل می‌کند. واحد آموزش براساس آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های موجود نسبت به طراحی و برگزاری دوره‌های مرتبط اقدام لازم را مبذول می‌نماید و هر دوره‌ی آموزشی مطابق آیین‌نامه پایش و اعمال می شود.

مجموع ساعات دوره‌های برگزار شده در 4 سال اخیر

7055

 • کلاس اطفاء حریق
 • آموزش و مهارت ایمنی کار با لیفت‌تراک
 • آموزش کار با دستگاه لیبل زن
 • آموزش کار با دستگاه پرینت
 • کار با دستگاه SOLLAS
 • کار با دستگاه دربند و سورتر
 • ارگونومی
 • الزامات سنجش عوامل زیان‌آور، حفاظت تنفسی و طب کار
 • مدیریت تحقیق و توسعه
 • آموزش انبارداری
 • آموزش امداد و کمکهای اولیه

 • کلیات ایمنی و بهداشت
 • حوادث ناشی از کار مدیران و سرپرستان
 • کار با دستگاه UNIVERSAL
 • کار با دستگاه پرکن و شرینک
 • کار با دستگاه EKA, AVAND, VAZLEN, KALIXE
 • کار با دستگاه کارتونینگ
 • ارگونومی حمل بار
 • ممیزی داخلی استاندارد 17025
 • ممیزی داخلی استاندارد 18001
 • آموزش محیط کار در دوران کرونا

 • آزمون میکروبی واحد میکروبی
 • آموزش ایمنی و مهار بار ویژه خودروهای سنگین
 • آموزش کار با دستگاه لیبل زن
 • آموزش بهداشت عمومی
 • مدیریت استراتژیک
 • فنون تشریفات و پذیرایی
 • نرم افزار Mini Tab و کنترل آماری
 • الزامات اندازه‌گیری و لوازم حفاظت فردی
 • کنفرانس GMP
 • دوره آگاهی و پیشگیری از استعمال مواد مخدر